Εισαγωγή

Aberon StoreReplenishment Logo 112x57To aberon STORE REPLENISHMENT είναι συμπληρωματικό module του κεντρικού κορμού του aberon F-DRP, υπεύθυνο για την αναπλήρωση των καταστημάτων μίας αλυσίδας retail. Ενώ η αναπλήρωση της κεντρικής αποθήκης και των περιφερειακών εξαρτημένων αποθηκών βασίζεται στο μοντέλο του χρονοπρογραμματισμού (Time Phased Planning) από τον κύριο κορμό του aberon F-DRP, η αναπλήρωση των καταστημάτων σε μία αλυσίδα retail γίνεται βάσει του «Σημείου Αναπαραγγελίας» της κλασικής θεωρίας διαχείρισης των αποθεμάτων.

Αν και αυτή η προσέγγιση δεν παρέχει τη διορατικότητα της μεθοδολογίας του χρονοπρογραμματισμού, η απλότητα της, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναπλήρωσης σε συνδυασμό με τους μικρούς χρόνους αναπλήρωσης των καταστημάτων, την καθιστούν ιδανική μέθοδο αναπλήρωσης των αποθεμάτων των καταστημάτων. Για αυτόν τον λόγο η μεθοδολογία αναπλήρωσης αποθέματος των καταστημάτων διαφέρει από τη μεθοδολογία αναπλήρωσης των κεντρικών και περιφερειακών αποθηκών.

Η εφαρμογή aberon STORE REPLENISHMENT αυτόματα υπολογίζει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, με βάση τις οποίες η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα τις εντολές τροφοδοσίας των καταστημάτων. Κατά την παραμετροποίηση της εφαρμογής δίνονται οι βασικές παράμετροι, που αφορούν την πολιτική αποθέματος των καταστημάτων.